FAQ

Frågor och svar om koppar, hälsa och miljö 

1. Vatten från kopparledningar är farligt

Nej, normalt finns det inga risker att dricka vatten som letts genom kopparrör. Tvärtom, människan behöver kontinuerlig koppartillförsel. Vi får i oss koppar genom maten men även väldigt små mängder genom dricksvattnet när kopparrör används.

I Sverige innehåller dricksvattnet i ungefär hälften av mätningar under rapporteringsgränsen 0,02 milligram koppar per liter, enligt Livsmedelsverket. Variationer förekommer dock. En studie från 2003 visar till exempel en genomsnittlig kopparhalt i dricksvatten levererat i hushåll på 0,61 mg koppar per liter. Den övre gränsen för koppar i kallt dricksvatten är 2,0 milligram per liter. Så i Sverige har vi generellt mycket bra dricksvatten.

2. Koppar i avloppsslam förgiftar våra åkrar

Långtidsförsök med avloppsslam som 40 år sedan innehöll mycket höga kopparhalter på åkermark har inte visat några negativa effekter på grödor. Tvärtom behöver koppar ofta tillföras åkermarken för att få god skörd, då 25 procent av Sveriges åkerareal lider av kopparbrist. Trenden av koppar går nedåt. Användningen av slam kan dock vara problematisk av andra orsaker.

3. Koppar är giftigt

Koppar är ett naturligt grundämne och ett viktigt spårämne som är avgörande för hälsan hos alla levande ting (människor, växter, djur och mikroorganismer). Förutom att vara ett viktigt näringsämne för människor, är koppar avgörande för djurens och växters hälsa och spelar en viktig roll inom jordbruket. I för höga halter är koppar liksom alla andra ämnen skadligt. Sådana halter finns inte i Sveriges natur förutom på särskilda historiska industriella ställen med vanligtvis flera olika föroreningar därtill.

4. Koppar är klassad som ett miljöfarligt ämne

Nej. Koppar är inte klassad som ett miljöfarligt ämne i Kemikalieinspektionens Prio databas eller i CLP.

5. Koppar som löser ut ur ledningarna är ett stort miljöproblem

Nej. I Sverige ligger kopparhalter i miljön väl under referensvärden för vatten, sediment, mark och slam. Kopparanvändningen är inte på något sätt begränsad i den Svenska lagstiftningen. Regeringens program, Giftfri miljö, har som målsättning att halterna av naturligt förekommande ämnen ska ligga nära bakgrundsnivåerna, och för koppar är så redan fallet.

6. Kopparhalterna stiger i sjösediment särskilt i Stockholms vattenområden

Nej. Forskningen visar att kopparhalten i sediment i Stockholms vattenområden har minskat stadigt sedan mitten på 1970-talet.

7. Årligen belastas miljön med flera ton koppar som löser ut av koppartak,vattenledningar och bilbromsar

Nej. Metallen koppar är ett naturligt och nödvändigt grundämne och inte i sig på något sätt skadligt. Det är endast koppar i jonform som är biotillgänglig och som i höga koncentrationer kan ha en negativ påverkan på vår miljö. I avfallsvatten är det bara en liten del av den utlösta kopparn som förekommer i jonform. Enligt Svenska Miljöinstitutets senaste undersökning om metallhalter i Stockholms sediment utgör det naturliga utflödet av koppar den största källan av koppar som sedimenteras i Saltsjön. Sedimentens kopparhalter har analyserats med en metod som tar hänsyn till biotillgänglighet, och inga risker för organismer har konstaterats.

8. Koppar förorsakar diarrér hos små barn

Nej. I en svensk studie från 2003 undersöktes dricksvattnets kopparhalt i hemmen hos 430 barn, 9 till 21 månader gamla. Förekomst av kräkningar och diarréer studerades hos barnen under 12 veckor, men inga samband mellan detta och kopparhalten i dricksvattnet kunde konstateras.

9. Återvunnet koppar är sämre material än ny koppar

Nej. Lika länge som mänskligheten har använt koppar, ungefär 10 000 år, har den haft fördelen att vara så gott som 100 procent återvinningsbar. Återvunnen koppar som material förlorar inte någon av sina egenskaper eller försämras på något sätt, vilket gör den till ett verkligt hållbart material. Det ger även enorma energibesparingar eftersom de energikrävande stegen i bearbetningen från malm till metall inte behöver göras.

10. Är kopparbrist i kroppen farligt?

Ja, kopparbrist kan påverka en rad olika funktioner ikroppen. Koppar behövs för att hjärnan och hjärtat ska fungera samt för att blodet ska transportera syre. Det behövs för hudens elasticitet. Koppar är en viktig beståndsdel i antioxidanter, viktiga för att omhänderta fria radikaler som kan påverka uppkomsten av tillexempel grå starr och cancer. Människor kan öka sitt intag av koppar genom livsmedel med höga halter av koppar – som broccoli, avokado, lever och ostron.

11. Hur påverkar kopparöverskott kroppen?

Lagom är bäst för de livsnödvändiga ämnen vi behöver i kroppen. Det gäller också koppar. Normalt sker dock en naturlig reglering av koppar i kroppen och det är sällsynt med symtomer som illamående och magsmärtor.

12. Vad är legionella och kan jag bli sjuk av det?

Legionella är ett samlingsnamn för olika arter av bakterier. Bakterierna finns i vatten och jordsamlingar. Dessa bakterier kan ge sjukdomen legionärssjuka, som är en allvarlig form av lunginflammation. Bakterien kan förekomma i vattenledningssystem och drabbar den som andas in vattenånga med bakterien, exempelvis i en dusch eller i en bubbelpool. Legionellabakterien frodas i stillastående varmvatten och särskilda temperaturriktlinjer finns för att motverka denna bakterietillväxt.

13. Varför minskar kopparrör risken för legionella?

I kopparrör, till skillnad från andra rörmaterial, motverkar ytegenskaperna tillväxten av legionellabakterier. Därför är kopparrör ett naturligt val för att minska risken för tillväxt av legionella i vattenledningssystem. Kopparrör tål dessutom de upprepade saneringar med höga vattentemperaturer som krävs för att få bort bakterierna om de trots allt skulle få fotfäste.

15. Kan man smittas av legionella genom att dricka vatten?

Nej. Legionellabakterien smittar bara om man får ner den i lungorna.

Fakta om koppar