Riskbedömning

Koppar har varit föremål för vetenskaplig och teknisk forskning genom åren. Den internationella kopparorganisationen, ICA (International Copper Association), har tagit på sig omfattande och grundläggande forskning för att skapa bättre förståelse för hur koppar fungerar miljömässigt och hur ekosystem, mänsklig hälsa, växter och djurs näringstillförsel påverkas. Den här forskningen bedrivs över hela världen av fristående forskare och vetenskapsmän och syftar till en omfattande granskning.

I EU har European Copper Institute tillsammans med kopparindustrin genomfört en omfattande miljö- och hälsoriskbedömning. Resultaten bevisar att det inte finns några risker för människan eller miljön av koppars användning som byggprodukter. Slutsatser har godkänts i EU:s tekniska kommittén TCNES och den högsta vetenskapliga kommittén för hälso- och miljöriskbedömningar i EU; SCHER.

Nya riskbedömningsmetodologier sammanställts

Kopparindustrin har också utvecklat riskbedömningsmetodologier samtidigt i samarbete med myndigheter. Inom riskbedömningen har man särskilt studerat också förhållanden i Sverige och dessa studier och resultat har diskuterats djupgående med Svenska myndigheter.

Med dessa resultat har kopparindustrin medverkat till nationella lagstiftningen. Koppar i massiv form finns inte på Kemikalieinspektionens prioriterings- eller avvecklingslistor. Inom svenska lagstiftningen finns det inga begränsningar för koppars användning som byggprodukt. Nationella myndigheter och vattendistrikter uppföljer statusen av miljön och om det behövs, planerar åtgärder som är baserad på all tillgänglig vetenskap. Här samarbetar kopparindustrin tillsammans med andra metallindustrier beständigt med svenska myndigheter. Enligt statusklassificering av svenska vattenförekomster som vattenmyndigheter utförde under senaste vattenförvaltningscykeln, är status gällande koppar god.

Massiv koppar inte klassificerad miljöfarligt

Koppar i ren massiv form, som den förekommer i byggprodukter, är inte klassificerad som miljöfarligt. Kopparindustrin har i överensstämmelse med Annex VI av det gamla ämnesdirektivet 67/548/EEC utfört självklassningstester enligt OECD testningsprotokoll som en del av EU riskbedömningen. Proceduren följer både direktivet 67/548/EEC och REACH förordningen och den nya CLP (Classification, labelling and packaging of substances and mixtures) förordningen 1272/2008. Medlemsstaternas tekniska kommitté TC NES har behandlat koppars klassningsdokument och konkluderat i deras uttalande att massiv koppar inte behöver klassificeras. Kemikalieinspektionen har på sistone genomgått underlaget igen och kommit till densamma slutsatsen.

Sammanfattning av riskbedömningen

 

 

 

 

Läs allt om riskbedömningen

Fullständig dokumentation av koppars EU riskbedömning och TC NES och SCHER uttalanden finns på den Europeiska Kemikaliemyndighetens (ECHA) webbsida: http://echa.europa.eu/chem_data/transit_measures/vrar_en.asp

SCHER (Scientific Committee on Health and Environmental Risks) opinion environmental part: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scher/docs/scher_o_115.pdf

SCHER (Scientific Committee on Health and Environmental Risks) opinion health part:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13630/scher_opinion_hh_en.pdf

Delbeke,K. et.al.: Summary of the EU Voluntary Copper Risk Assessment

Fakta om koppar