Koppar och miljö

Koppar är en av de livsnödvändiga tungmetaller som inte är miljöfarliga. Ordet ’tungmetall’ beskriver att en metall har en hög vikt för sin volym, inte hur toxisk metallen är. Koppar måste vara i en biotillgänglig form för att växter, djur eller människan kan utnyttja den. Naturen bidrar själv med en stor andel av den koppar som är i omlopp i miljön.

Koppar förekommer i naturen i olika former och koncentrationer, från spårelement till rika malmfyndigheter, och är en av de metaller det forskats mest kring. Dels för att utveckla nya användningsområden men också för att se hur koppar påverkar vår miljö. Den samlade bilden av det arbetet visar att de kopparprodukter som används idag har mycket liten miljöpåverkan. Naturen bidrar själv med en stor andel av den koppar som är i omlopp i miljön. Globalt sett är också det naturliga flödet av koppar, t ex från vulkaner och erosion, betydligt större än det som kommer från mänsklig aktivitet.

Nya metoder för riskbedömning

Miljöriskbedömning av koppar i svenska sjöar och vattendrag

Tidigare inriktades miljöriskbedömningar oftast på totalhalter av metaller i vatten, mark och sediment. I dag vet man att totalhalten inte ger en realistisk bild av metallens miljöpåverkan. De nya bedömningsmetoder som har utvecklats i samarbete mellan forskare, myndigheter och industrin tar hänsyn till biotillgängligheten.

Läs artikeln

Ny artikel om ekologisk statusklassning i Sverige

En ny artikel har publicerats i 2022 om bedömningsgrunder av koppar och zink i övergångsvatten och koppar i sediment, som case studie Strömmen-Saltsjön vattenområdena i Stockholm. Den är en bred sammanställning av kunskaper som har samlats under åren i världen och i Sverige om ekologisk betydelse av koppar och zink, med förslag hur man bäst kan tillämpa vetenskapen på särskilda kustområden runt Östersjön. Artikeln kan användas som bakgrundslitteratur av alla som utför ekologiska riskbedömningar och statusklassningar vid Östersjökuster.

Läs artikeln

Vackra, hållbara och miljövänliga metaller

Plåt & Vent (pvmagasinet.se): Koppar och zink är svartlistade på flera svenska miljöförvaltningars listor. EU säger däremot att metallerna är okej att använda. Professor Inger Odnevall Wallinder tycker att det är dags att glömma de fördomar som finns om att zink- och kopparplåt i tak och fasader skulle vara skadligt för miljön.

Läs artikeln

Fakta om koppar